Skip to content

Zmluvné podmienky k súhlasu so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie

I.
Predmet  Dohody

 1. Sprostredkovateľ sa na základe tejto dohody zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal Vlastník príležitosť uzavrieť kúpnu alebo nájomnú zmluvu na Nehnuteľnosť s treťou osobou(ďalej len „Zmluva“) a Sprostredkovateľovi vzniká nárok na dohodnutú províziu.

II.

Povinnosti  Sprostredkovateľa a Vlastníka

 1. Sprostredkovateľ je povinný aktívne vyhľadávať tretie osoby, ktoré majú záujem o kúpu alebo nájom Nehnuteľnosti (ďalej len „Tretia osoba/Tretie osoby“), a to najmä vykonávať reklamnú činnosť, vykonávať obhliadky Nehnuteľnosti po dohode s Vlastníkom a rokovať s Tretími osobami o uzavretí Zmluvy.
 2. Sprostredkovateľ je oprávnený na základe tejto dohody prevziať od Tretej osoby, ktorá má záujem o kúpu Nehnuteľnosti, zálohu na kúpu Nehnuteľnosti na základe dohody o rezervácii Nehnuteľnosti.
 3. Vlastník je povinný poskytnúť Sprostredkovateľovi súčinnosť potrebnú k naplneniu účelu tejto dohody a bez zbytočného odkladu oznamovať Sprostredkovateľovi skutočnosti, ktoré majú pre Sprostredkovateľa rozhodný význam pre plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody.
 4. Vlastník podpisom tejto dohody vyjadruje svoj súhlas na použitie údajov o Nehnuteľnosti a fotodokumentácie Nehnuteľnosti za účelom inzercie v tlačených médiách, internete a pod. a zároveň splnomocňuje Sprostredkovateľa na všetky úkony potrebné k naplneniu tejto dohody.
 5. Po dobu trvania výhradného zastúpenia sa Vlastník zaväzuje, že nebude sám alebo prostredníctvom tretej osoby bez sprostredkovateľskej činnosti Sprostredkovateľa vyvíjať žiadnu činnosť smerujúcu predaju/prenájmu/Nehnuteľnosti a ani predať/prenajať/Nehnuteľnosti.

III.
Provízia

 1. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na Províziu v deň podpisu Zmluvy. Provízia je splatná do 15 dní od podpisu Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Vlastník súhlasí s tým, aby Provízia bola zúčtovaná Sprostredkovateľom v jeho prospech zo zálohy na kúpu Nehnuteľnosti podľa čl. II., ods.2. tejto dohody.
 2. Sprostredkovateľ má nárok na Províziu aj v prípade, ak Vlastník uzavrie bez ďalšej súčinnosti a vedomia Sprostredkovateľa Zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie Zmluvy (napr. tak, že s určenou osobou vykonal ohliadku Nehnuteľnosti).
 3. Sprostredkovateľ má nárok na Províziu aj za predpokladu, že k podpisu Zmluvy medzi Vlastníkom a Treťou osobou došlo po skončení platnosti tejto dohody, ak k uzavretiu Zmluvy došlo v priamej súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa.
 4. Sprostredkovateľ má nárok na Províziu i v prípade, ak Vlastník poruší niektorý zo svojich záväzkov a povinností uvedených v čl. II. tejto dohody, pričom Provízia zahŕňa všetky náklady, ktoré Sprostredkovateľovi vznikli v súvislosti s činnosťami podľa tejto dohody.

IV.
Zánik  dohody

 1. Dohoda zaniká splnením jej účelu, skončením doby na ktorú bola uzavretá, dohodou zmluvných strán, písomnou výpoveďou, s výpovednou lehotou 3 mesiace, v prípade uzatvorenia tejto dohody na dobu neurčitú, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia druhej strane dohody.
 2. Pokiaľ bola Dohoda uzatvorená mimo prevádzkových priestorov Sprostredkovateľa, Vlastník v právnom režime spotrebiteľa má právo od tejto Dohody odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia Dohody, pričom Vlastník zašle Sprostredkovateľovi oznámenie o odstúpení od tejto Dohody na adresu Sprostredkovateľa uvedenú v záhlaví (vzorový formulár odstúpenia od Dohody je umiestený na webovej stránke teeq.sk). Vlastník v právnom režime spotrebiteľa vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že podpisom tejto dohody stráca právo na odstúpenie od dohody  po úplnom poskytnutí služby.

V.
Záverečné  ustanovenie

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú konkrétne špecifikované v Dohode sa riadia platnými právnymi predpismi v zmysle legislatívy Slovenskej republiky.
 2. Ak dôjde pri zmluvnom vzťahu medzi Vlastníkom a Sprostredkovateľom ku sporu, má Vlastník v právnom režime spotrebiteľa v zmysle zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu Slovenskej obchodnej inšpekcii (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.). Informácie o ochrane osobných údajov sú umiestnené na webovej stránke www.teeq.sk pod názvom GDPR.
 3. Vlastník súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z..

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik