Skip to content

Zmluvné podmienky k súhlasu so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie

I.
Predmet  Dohody

 1. Sprostredkovateľ sa na základe tejto dohody zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal Vlastník príležitosť uzavrieť kúpnu alebo nájomnú zmluvu na Nehnuteľnosť s treťou osobou(ďalej len „Zmluva“) a Sprostredkovateľovi vzniká nárok na dohodnutú províziu.

II.

Povinnosti  Sprostredkovateľa a Vlastníka

 1. Sprostredkovateľ je povinný aktívne vyhľadávať tretie osoby, ktoré majú záujem o kúpu alebo nájom Nehnuteľnosti (ďalej len „Tretia osoba/Tretie osoby“), a to najmä vykonávať reklamnú činnosť, vykonávať obhliadky Nehnuteľnosti po dohode s Vlastníkom a rokovať s Tretími osobami o uzavretí Zmluvy.
 2. Sprostredkovateľ je oprávnený na základe tejto dohody prevziať od Tretej osoby, ktorá má záujem o kúpu Nehnuteľnosti, zálohu na kúpu Nehnuteľnosti na základe dohody o rezervácii Nehnuteľnosti.
 3. Vlastník je povinný poskytnúť Sprostredkovateľovi súčinnosť potrebnú k naplneniu účelu tejto dohody a bez zbytočného odkladu oznamovať Sprostredkovateľovi skutočnosti, ktoré majú pre Sprostredkovateľa rozhodný význam pre plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody.
 4. Vlastník podpisom tejto dohody vyjadruje svoj súhlas na použitie údajov o Nehnuteľnosti a fotodokumentácie Nehnuteľnosti za účelom inzercie v tlačených médiách, internete a pod. a zároveň splnomocňuje Sprostredkovateľa na všetky úkony potrebné k naplneniu tejto dohody.
 5. Po dobu trvania výhradného zastúpenia sa Vlastník zaväzuje, že nebude sám alebo prostredníctvom tretej osoby bez sprostredkovateľskej činnosti Sprostredkovateľa vyvíjať žiadnu činnosť smerujúcu predaju/prenájmu/Nehnuteľnosti a ani predať/prenajať/Nehnuteľnosti.

III.
Provízia

 1. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na Províziu v deň podpisu Zmluvy. Provízia je splatná do 15 dní od podpisu Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Vlastník súhlasí s tým, aby Provízia bola zúčtovaná Sprostredkovateľom v jeho prospech zo zálohy na kúpu Nehnuteľnosti podľa čl. II., ods.2. tejto dohody.
 2. Sprostredkovateľ má nárok na Províziu aj v prípade, ak Vlastník uzavrie bez ďalšej súčinnosti a vedomia Sprostredkovateľa Zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie Zmluvy (napr. tak, že s určenou osobou vykonal ohliadku Nehnuteľnosti).
 3. Sprostredkovateľ má nárok na Províziu aj za predpokladu, že k podpisu Zmluvy medzi Vlastníkom a Treťou osobou došlo po skončení platnosti tejto dohody, ak k uzavretiu Zmluvy došlo v priamej súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa.
 4. Sprostredkovateľ má nárok na Províziu i v prípade, ak Vlastník poruší niektorý zo svojich záväzkov a povinností uvedených v čl. II. tejto dohody, pričom Provízia zahŕňa všetky náklady, ktoré Sprostredkovateľovi vznikli v súvislosti s činnosťami podľa tejto dohody.

IV.
Zánik  dohody

 1. Dohoda zaniká splnením jej účelu, skončením doby na ktorú bola uzavretá, dohodou zmluvných strán, písomnou výpoveďou, s výpovednou lehotou 3 mesiace, v prípade uzatvorenia tejto dohody na dobu neurčitú, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia druhej strane dohody.
 2. Pokiaľ bola Dohoda uzatvorená mimo prevádzkových priestorov Sprostredkovateľa, Vlastník v právnom režime spotrebiteľa má právo od tejto Dohody odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia Dohody, pričom Vlastník zašle Sprostredkovateľovi oznámenie o odstúpení od tejto Dohody na adresu Sprostredkovateľa uvedenú v záhlaví (vzorový formulár odstúpenia od Dohody je umiestený na webovej stránke teeq.sk). Vlastník v právnom režime spotrebiteľa vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že podpisom tejto dohody stráca právo na odstúpenie od dohody  po úplnom poskytnutí služby.

V.
Záverečné  ustanovenie

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú konkrétne špecifikované v Dohode sa riadia platnými právnymi predpismi v zmysle legislatívy Slovenskej republiky.
 2. Ak dôjde pri zmluvnom vzťahu medzi Vlastníkom a Sprostredkovateľom ku sporu, má Vlastník v právnom režime spotrebiteľa v zmysle zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu Slovenskej obchodnej inšpekcii (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.). Informácie o ochrane osobných údajov sú umiestnené na webovej stránke www.teeq.sk pod názvom GDPR.
 3. Vlastník súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z..